MAJSTROVSKÉ STRATÉGIE FAMILY & BUSINESS STRATEGY

Dvojdňový modul je zameraný na porozumenie dynamiky biznisu a rodiny. Povieme si, čo znamená vybudovať spoločnosť, nastaviť obchodné výzvy, reagovať na požiadavky trhu, čo je obchodný model, ako sa dá postaviť, ako premeniť konkurenčnú výhodu na hodnotu, ktorá je pre klienta dôležitá a zároveň pocítite, ako môže rodina ovplyvniť akékoľvek podnikanie. Ocitnete sa v roli investorov, rodičov či detí, ktoré majú nápad, chcú ho implementovať, ale chýba argument, autorita či dostatočná sebadôvera. Čaká Vás program plný odborných poznatkov a emócií.

TÉMY:
 • Kľúčová úloha strategického riadenia v časoch chaosu
 • Trendy, ktoré nás ovplyvňujú – sila zmien a flexibilného riadenia
 • Stálosť verzus zmena – ako budovať víťazné stratégie
 • Hodnoty ako zdroj dlhovekosti
 • Moderné obchodné modely
 • Future thinking – inšpirácia pre inovatívne stratégie
 • Implementácia stratégií – aby vízie neostali iba snami
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Dozviete sa, ako zlepšiť strategickú efektívnosť vašej spoločnosti a ako dôsledne implementovať stratégiu
 • Naučíte sa analyzovať trhové prostredie a sily ovplyvňujúce Váš sektor, určujúc strategické postavenie Vašej spoločnosti
 • Uvidíte, ako navrhnúť efektívne obchodné modely a ako vytvoriť inšpiratívne vízie rozvoja zjednocujúce rodinu a zamestnancov

POCHOPENIE VÝZVY „SOM NÁSTUPCA“

Nástupníctvo sa spája hlavne s odovzdaním spoločnosti, prevodom akcií či majetku, podpisom „u notára“ a reguláciou právnych záležitostí. Toto je síce veľmi dôležité, ale veľmi zjednodušené porozumenie. Čo je to skutočne nástupníctvo? Dozviete sa o autorskom modeli odovzdávania vedomostí, vlády, majetku, ktorý vychádza z pochopenia hodnôt podniku. Chceme, aby ste sa ponorili do pochopenia výzvy „Ja som nástupca“. Dozviete sa o hlavných výzvach v procese generačnej výmeny, ktorým čelia nástupcovia slovenských a zahraničných spoločností.

TÉMY:
 • Ja v rodinnom podniku – výzvy, obavy, nádeje
 • Analýza kompetencií – identifikácia silných stránok a potenciálu rozvoja
 • Sebapoznanie – kto som a ako ma ostatní vidia, moje silné stránky a oblasti rozvoja, ktoré ma odlišujú od ostatných ľudí a spoločností
 • Osobné majstrovstvo – východiskový bod pre ďalšiu prácu
 • Medzigeneračná komunikácia
 • Metodológia 4W – vedomosti, moc, nehnuteľnosť, hodnota
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Spoznáte a porozumiete paradoxu rodinno-obchodných systémov
 • Budete mať možnosť zanalyzovať svoje súčasné a cieľové miesto v rodinnej firme
 • Naučíte sa, ako pracovať na rozvojových oblastiach a ako vycibriť vaše silné stránky
 • Ukážeme Vám ako budovať víziu rozvoja

GENERAČNÉ ROZDIELY A ROLE V RODINNEJ FIRME

Ľudia druhej generácie sú často vychovaní v podmienkach odlišných od rodičov. Hľadajú ďalšie príležitosti na sebarealizáciu, chcú odlišne definovať svoju životnú rovnováhu a realizovať iné ciele. Koncept hodnotových úrovní Graves, ktorý vysvetľuje, čo spôsobuje, že podobní ľudia myslia a konajú úplne inak. Dozviete sa, aké sú úrovne vedomia, ako to majú iní ľudia z celého sveta, ktorí sa nachádzajú v systéme rodinného podnikania, a ako vytvoriť dohodu, ktorá každému pomôže dosiahnuť požadovaný cieľ.

TÉMY
 • Pochopenie medzigeneračných rozdielov
 • Aký je rozdiel medzi bojovníkom a vodcom alebo globalistom? Ako rozpoznať tieto úlohy a hodnoty, ktoré sú im priradené
 • Definovanie potrieb vyplývajúcich z úrovní hodnôt
 • Charakteristické pojmy týkajúce sa hodnôt – ich deficity a nadbytok
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Individuálne motivačné hodnoty – pochopíte, prečo niektoré akceptujete a k iným máte averziu
 • Organizačné hodnotové systémy – budete rozumieť stavu Vášho rodinného podniku
 • Ukážeme si ako získať prirodzený rešpekt a autoritu v riadení
 • Získate schopnosť riadiť potenciál svojho tímu, zručnosti aktívneho počúvania
 • Zistíte a definujete svoju vlastnú úroveň hodnôt a rozvoja
 • Ako sa vytvárajú emócie a ako im porozumieť na rôznych úrovniach hodnôt

RODINNÝ PODNIK JE ZNAČKA – JA SOM ZNAČKA!

Osobná značka v rodinnom podniku sa stáva čoraz dôležitejším nástrojom na odlíšenie sa od davu, budovanie dôveryhodnosti, uznania a jedinečnosti. Vytvorenie silnej osobnej značky z dlhodobého hľadiska poskytuje výhodu v marketingových a obchodných činnostiach a dnes má merateľnú trhovú hodnotu. Značka, to ste Vy - definícia osobnej značky, fázy jej budovania, atribúty silnej značky, príležitosti a hrozby, hodnoty a zásady, značka ako sľub. Ako rozvíjať svoju vlastnú značku a efektívne ju komunikovať svetu?

TÉMY:
 • Personal branding – prečo je v rodinnej firme dôležitý
 • Biznis elegancia a „tajomstvá“ formovania dojmu prostredníctvom oblečenia a vzhľadu - vlastný štýl, konvergencia v komunikácii, reč tela
 • Dôveryhodnosť – budovanie značky na autentickosti, správanie a konanie budujúce dôveru
 • Verejné vystúpenie – ako byť dôveryhodnou značkou počas prejavov a konferencií
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Ukážeme Vám aká dôležitá je osobná značka
 • Dozviete sa, ako sa môžete stať značkou aj Vy
 • Zistíte, čo tvorí Vašu osobnú značku
 • Naučíte sa ako hovoriť, inšpirovať, vzbudzovať dôveru a budovať pozitívne vzťahy

RIEŠENIE KONFLIKTOV A ASERTIVITA

V rodinnej firme, kde profesionálna sféra je úzko previazaná s rodinnou, sú konflikty neodvratné. Rodinné a obchodné vzťahy by sa mali oddeliť, ale v praxi je to veľmi ťažké dosiahnuť. V dôsledku rozdielnych cieľov a hodnôt oboch systémov – rodiny a podniku – môže vzniknúť potenciál pre konflikt, ktorý pozostáva z emocionality rodiny a racionality podniku. Konflikt však môže byť tiež kreatívny. Ako môžete mať úžitok z tvorivej sily konfliktu?

TÉMY:
 • Hlavné role v rodinnom podniku a s nimi súvisiace konflikty záujmov
 • Aký je rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi akcionármi / podielnikmi
 • Vplyv rodinnej súdržnosti na rodinu a rodinné podnikanie
 • Koľko napätia je dobré pre rodinu a firmu?
 • Možnosti vzniku konfliktov v jednotlivých fázach prevodu moci a majetku firmy
 • Štýly riešenia konfliktov (adaptácia, hýbanie sa, kompromis, dominancia, spolupráca)
 • Typológia ľudí v konfliktných situáciách – prejavy správania sa jednotlivých typov v konflikte
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Pochopíte dôvody a hrozby vzniku konfliktných situácií v rodinnom podniku
 • Naučíte sa ako zmierniť konflikt a využiť jeho kreatívny potenciál
 • Diagnostika seba – riadenia, zvládanie vlastných emócií v konfliktných situáciách
 • Získate zručnosť riešenia konfliktných situácií

MANAŽMENT INOVÁCIÍ

Ako úspešne a „bezbolestne“ zaviesť inovácie do rodinného podniku? Tradícia nemôže vylúčiť inováciu, práve naopak! Dnešné rodinné podniky čelia obrovskej výzve: obnoviť svoj obchodný model. Pri zmene generácie je často potrebné preskúmať, či sme stále inovatívni. V metodike navrhovania služieb budete efektívne praktizovať, ako efektívne zavádzať inovácie do rodinného podniku bez toho, aby ste narušili poriadok a hodnoty.

TÉMY:
 • Rozmýšľam, a preto konám: design thinking, systems thinking, future thinking
 • Medzi pružnosťou a tradíciou: ako zaviesť agilitu v rodinnom podniku
 • Digitalizácia rodinného podniku
 • Počúvam a rozmýšľam o svojich klientoch – service design v praxi
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Budete rozvíjať zručnosť tvorby a propagácii inovácií v rodinných podnikoch
 • Naučíte sa, ako vytvoriť efektívne vzdelávajúce sa organizácie, ktoré zlepšujú život klientov a zamestnancov pomocou prvkov vizuálneho a systémového myslenia
 • Uvidíte, ako navrhnúť služby a nové produkty, ktoré môžu priviesť rodinný podnik na cestu rozvoja

MEDZINÁRODNÉ RIADENIE PODNIKU

Pre mnohé rodinné podniky znamená rozvoj aj zahraničnú expanziu a vstup na nové trhy. Globálny trh sa približuje k druhej generácii ľahšie a bližšie ako kedykoľvek predtým. Ako plánovať medzinárodnú expanziu rodinného podniku? Ako získať spoľahlivých partnerov, vytvárať medzinárodné siete, budovať vzťahy?

TÉMY:
 • Prečo sa oplatí rozvíjať svoje podnikanie globálne?
 • Dôvody push & pull
 • Efektívne formy a modely expandovania, prispôsobené rozsahu a profilu Vášho podnikania
 • Predvídanie vplyvu kultúrnych a inštitucionálnych rozdielov na Vaše podnikanie
 • Medzinárodné rokovania
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Naučíte sa, ako úspešne uviesť svoju spoločnosť na medzinárodných trhoch a získať nových zákazníkov a obchodných partnerov
 • Dozviete sa, na čo dávať pozor a čomu venovať osobitnú pozornosť pri vyjednávaní so zahraničnými partnermi
 • Dozviete sa, ako naplánovať stratégiu internacionalizácie
 • Identifikujte faktory, ktoré odlišujú rodinné a nerodinné podniky v procese internacionalizácie

FINANCIE A CONTROLLING

Prostredie, v ktorom spoločnosti podnikajú, prináša neustále zmeny, ktoré zákonite vyvolávajú zmeny vnútri spoločností, v ich riadení, hodnotení dosiahnutých výsledkov. Úlohou controllingu je "pomôcť" dosiahnuť a udržať podnikové procesy v stanovených medziach, aby dosiahli stanovené ciele spoločnosti. Nemožno ho zamieňať s kontrolou ani s riadením, nakoľko jeho úlohou nie je len hodnotiť udalosti „po“, ale naopak, predvídať, určovať kurz, ktorý je najvhodnejší na dosiahnutie cieľa podniku. Ako zaviesť controlling do rodinného podniku?

TÉMY:
 • Úloha controllingu v rodinnej firme
 • Osvedčené postupy v oblasti kontroly a ako má poslúžiť majiteľom
 • Jednostránkové podávanie správ, budovanie moderných rozpočtov
 • Prognózy budúcnosti
 • Rozpočtovanie a zdroje financovania
 • Fúzie a akvizície alebo ako rozvíjať spoločnosť rýchlejšie ako predtým
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Získate základné zručnosti v oblasti controllingu: stanovenie finančných cieľov, plánovanie a rozpočtovanie
 • Naučíte sa ako prepájať strategické plánovanie s finančným plánom spoločnosti

RODINNÁ ÚSTAVA A GENERAČNÁ VÝMENA

Sila rodinnej ústavy alebo ako pracovať na rodinnom poriadku. Vítaná účasť rodičov! Ako pracovať na rodinnom poriadku a ústave. Štruktúry rodinných firiem by mali byť časom rozvinuté o nástroje dohľadu nad vlastníkmi. Ako vytvoriť takéto mechanizmy? Najskôr rodina alebo najprv podnikanie? Aké pravidlá dodržiavať? Ako definovať tieto pravidlá? Rozsiahla prax zahraničných spoločností umožňuje analyzovať najlepšie postupy v tejto oblasti.

TÉMY:
 • Rodinná harmónia, porozumenie rôznym rolám v rodinnom podniku
 • Význam rodinnej harmónie v rozvoji podnikania
 • Mechanizmy dohľadu nad vlastníctvom
 • Čím je ústava rodinného podniku, úloha, význam a obsah
 • Governance Codex a Family Governance
 • Family Office – jeho rola a význam v riadení rodinnej firmy
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Dozviete sa o dôležitosti vytvorenia mechanizmov rodinného poriadku a rodinnej ústavy pri budovaní multigeneračnej rodinnej firmy
 • Nakreslíte svoj genogram potrebný na analýzu generačnej výmeny
 • Dozviete sa spôsoby riešení medzinárodných spoločností, ktoré majú ústavu
 • Dozviete sa, ako ústava ovplyvňuje zachovanie hodnôt, ktorými sa riadi spoločnosť
 • Ako právne zabezpečiť spoločnosť a rodinu

KROK DO BUDÚCNOSTI

Na konci Akadémie Nástupcov, po praktických skúsenostiach získaných počas celého roka, po analýze toho, čo znamená krok k dlhovekosti a po zoznámení sa s Vašimi vlastnými zdrojmi a potenciálmi, si naplánujete svoju vlastnú nástupnícku cestu a kroky, ktoré sú pre Vás dôležité.